Sborník PŠA č.1: Od krize k alternativám

Sborník 1V současné krizi české společnosti i systémové krizi globální se stále méně lidí spokojuje s tvrzením, že to prostě jinak nejde. Naopak roste pocit, že to už nejde takhle dál, že je třeba změna. Ale jaká změna? Odpověď na takovou otázku vůbec není jasná. A obavy, jestli je vůbec možné něco změnit, přestože změna je evidentně nutná, vyvolá- vají všeobecnou úzkost, která má epidemický ráz. Častou reakcí je apatický pocit bezmoci nebo různé formy úniku z reality. To všechno nahrává těm, kterým vyhovuje status quo.

Ale důležité je, že otázky se kladou. Důležité je, že důvěra v systém globální ekonomické, politické a ideologické nadvlády je narušena. Dokonce už se takové otázky začínají klást i u nás. V devadesátých letech mnozí přijímali negativní společenské jevy, jako např. růst kriminality nebo zvyšování sociálních rozdílů, jako důsledek radikální společenské změny nebo jako jakousi cenu svobody. Po více než dvaceti letech se však už ani pravicové vládní stra- ny neodvolávají na neblahé dědictví socialismu jako příčinu našich současných potíží. A tak nebezpečí tentokrát prý přichází z budoucnosti. Slyšíme např., že nám hrozí krach jako zadluženému Řecku. Přitom protilékem mají být stále jen ty stejné jednoduché poučky neoliberální ideologie, které praxe za cenu nezměrných obětí mnohonásob- ně vyvrátila a které tak přinášejí to, před čím mají ochránit. I v našem prostředí sice tato primitivní ideologie ztrácí svou hypnotickou moc, ale víc než kde jinde je tu otázkou, čím ji nahradit. Vždyť ani strany, které se hlásí k levici, nenabízejí skutečně nosné dlouhodobé alternativní koncepty. Jak to dnes vidíme v mnoha zemích světa, obnova politického myšlení a praxe je úzce spojena s aktivitou angažovaných občanů.

Naděje na nápravu přichází zdola, ale cesta není jednoduchá. V běžném životě nedostatečná informovanost aorientace spotřebitelů umožňuje podvodné praktiky různým prodejcům alichvářům apřivádí lidi do ne- řešitelných situací. Řada lidí není dostatečně informována o vlastních právech a neorientuje se ve složitém právním a byrokratickém systému, který práva má chránit. Podobně obtížné je orientovat se v záplavě medi- álních informací, které jsou příliš často spíše manipulacemi. Nemožné se zdá porozumět ekonomickým a poli- tickým systémům, které rozhodují o současné a budoucí podobě společnosti. Ti, kdo z asociálních změn, ozna- čovaných za reformy, mají prospěch, záměrně zkreslují fakta nebo přímo lžou ovýchodiscích adůsledcích jednotlivých politik. Proto je tak důležitým předpokladem změny pochopení souvislostí aznalost možných alternativ.

Kromě odhalování manipulací a klamů je důležité otevírat budoucnost poznáváním a realizováním alternativních řešení stávajících problémů. Důležité je hodně vědět. Znát myšlenky a zkušenosti těch, kdo na různých místech usilují o vytvoření lidštějšího světa. Takových reálně fungujících ekonomických, sociálních i politických alternativ- ních konceptů na úrovni místních komunit ale i celých států je už překvapivě mnoho. A při pozornějším pohledu lze zjistit, že i u nás je spousta lidí, iniciativ a organizací, které se angažují pro záchranu otevřené budoucnosti. Aktivní lidé a skupiny tvoří menšinu a navíc menšinu rozptýlenou a vzájemně nekomunikující. Ale doba se mění a důležitým znakem současnosti je právě propojování nejrůznějších sociálních hnutí a občanských organizací. Nabídka vzdělávání ve smyslu získávání vhledu a kompetencí, které by občany soustavně uschopňovaly být aktéry ve společnosti a nejen pasivními diváky, je u nás zatím velmi omezená a v systému formálního vzdělávání prakticky zanedbatelná. Právě na tuto situaci se snaží reagovat náš projekt Pražská škola alternativ. O něco podobného se v Ekumenické akademii snažíme už několik let, ale teprve nyní se nám podařilo získat dostatečné financování díky podpoře Nadace Rosy Luxemburgové, která je spojena s německou politickou stranou Die Linke, Levice a rozhodla se podpořit levicový občanský dialog v České republice. Zásadní je, že se v rámci projektu podařilo propojit několik existujících alternativních hnutí a organizací. Jsou to ProAlt, Centrum globálních studií při AV a FF UK, Alternati- va Zdola, Eurosolar, Socialistický kruh a Masarykova demokratická akademie, organizace, které se představují na jiném místě této publikace. Společně předkládáme nabídku progresivních konceptů společenské změny v různých oblastech a to nejprve formou tematických diskusních cyklů, později snad i intenzivnější formou kurzů. Pro začá- tek jsme vybrali čtyři oblasti: politicko-ekonomickou, kulturně-uměleckou, mediální a ekologickou.

V tomto prvním sborníku Pražské školy alternativ nabízíme texty, charakterizující témata, kterým jsme se v prv- ním semestru věnovali. Představí je koordinátoři jednotlivých diskusních cyklů. Doufáme, že to pro čtenáře bude zajímavé a inspirující čtení.

Stánhout ve formátu PDF